top of page
Why-Voices-Sounds-The-Way-They-Do (1)k.jpg

Hey There

Она што го гледаме во нашиот образовен систем е дека има голем опад на квалитетот на изучување на науката и писменоста, а голем подем на воведување споредни часови, како што е сеопфатното сексуално образование.

Сеопфатното сексуално образование (ССО), тука вклучувајќи го и родово-сензитивното образование (РСО) е предложено и туркано од страна на оние ЛГБТИ+ невладини организации, особено од ХЕРА, кои се застапуваат за воведување закони и теории во образованието спротивни на науката, како што е идејата дека има безброј пола/рода (не само машки и женски) и тие може да се менуваат. Тоа е нешто што е јасно од нивните веб страници, брошури и книги по ССО, меѓутоа јавно и отворено не го кажуваат на целата јавност, туку само тврдат дека целта на ССО и РСО е намалување на булингот и сексуално преносливите болести.

Оваа анти-научна идеја за полот имаат намера да ја презентираат и на деца од предучилишна возраст (градинка), како што покажуваат документи од Министерството за образование и наука.

Притоа, без да побараат мислење од родителите дали се согласуваат децата да го изучуваат горенаведеното, тврдат дека „повеќе од 90 отсто од родителите се согласуваат да се воведе сексуално образование“.

Тие не ви ја дадоа таа можност, но сега ние ви ја даваме. Одговорете ги прашањата подолу што мислите за воведување на вакво научно неосновано ЛГБТИ+ ССО и РСО и потпишете ја петицијата. Ги повикуваме двајцата родители да го кажат своето мислење, исто така и оние што сè уште немаат деца.

Ajo që ne sot shohim në sistemin tonë arsimor është se ka një rënie drastike të kualitetit mbi mësimin e shkencës dhe shkrim-leximit si dhe rritje drastike të lëndëve dytësore, siç është ajo e "edukimit seksual gjithëpërfshirës".

 

Edukimi gjithpërfshirës seksual (EGjS) (Сеопфатното сексуално образование (ССО)) përfshirë këtu dhe edukimin e ndjeshmërisë gjinore (ENGj) (родово-сензитивното образование (РСО)), e promovuar dhe e nxitur nga ana e LGBTI+ organizatave “joqeveritare”, veçanërisht nga HERA, të cilat mbrojnë futjen e ligjeve dhe teorive në arsim të cilat bien ndesh me shkencën, si p.sh. ideja që ekzistojnë gjini/sekse të panumërta (jo vetëm mashkull dhe femër) dhe se ato mund të jenë të ndryshueshme (fluide). Kjo është diçka që duket qartë nga faqet e tyre të internetit, broshurat dhe librat e tyre për EGjS, por ata nuk e thonë publikisht dhe hapur për të gjithë publikun, ata vetëm pretendojnë se qëllimi i EgjS-së dhe ENGj-së është të reduktojnë bullizmin dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme.

 

Këtë ide antishkencore për gjini synojnë t’ua paraqesin edhe fëmijëve të moshave parashkollore (kopshte), siç paraqiten në dokumentet e Ministrisë së Arsimit dhe shkencës.

 

Në ndërkohë, pa kërkuar mendimin e prindërve nëse ata pranojnë që fëmijët e tyre të mësojnë të lartëcekurën, pretendojnë që “mbi 90% e prindërve janë dakord me futjen e edukimit seksual në lëndët mësimore”.

 

Ata nuk u’a dhanë këtë mundësi, por ne gjithsesi tani u’a japim. Përgjigjuni pyetjeve më poshtë se çfarë mendoni për prezantimin e SSO dhe RSO dhe nënshkruani peticionin. Ju bëjmë thirrje të dy prindërve që të japin mendim e tyre, si dhe atyre që ende nuk kanë fëmijë.

ПЕТИЦИЈА * PETICION

Потпишете ја нашата петиција / Nënshkruani peticionin tonë

Ви благодариме што помагате да се чуе гласот на родителите!

Faleminderit që ndihmoni që zëri i prindërve të dëgjohet!

bottom of page